Whats Next (Vietnamese)

 1. Tôi phải liên hệ với ai để hỏi thông tin và gửi ý kiến phản hồi?

 2. Tôi có thể cung cấp gì khác khi báo cáo sự cố?

 3. Làm thế nào tôi có thể kiểm tra số phiên bản What's Next khi báo cáo sự cố?

 4. What's Next không hoạt động đúng cách. Tôi phải làm gì?

 5. Thông tin hiển thị trong ứng dụng What's Next trông rất lạ. Tôi phải làm gì?

 6. Tôi vẫn nhận được thông báo về mọi sự kiện, mọi địa điểm khởi hành và đích đến khi đang du lịch?

 7. Làm thế nào tôi có thể nhận được thông báo cho các sự kiện sắp tới của mọi địa chỉ liên lạc?

 8. Làm thế nào để tắt thông báo What's Next?

 9. Tôi có thể đổi độ trong suốt của widget What's Next?

 10. Widget What's Next trên Màn hình chính trông rất lạ. Có cách nào đơn giản để khắc phục sự cố?

 11. Có bình thường không khi tôi không nhìn thấy thông tin ứng dụng What’s Next trên màn hình khóa bảo mật?

 12. Làm thế nào để tắt widget What's Next trên màn hình khóa?

 13. What's Next hỗ trợ các tài khoản email nào?

 14. Tôi có thể tạo danh bạ VIP ở đâu?

 15. Làm thế nào để nhận các cảnh báo và thông báo quan trọng về danh bạ VIP?

 16. Không có nội dung trong What's Next. Tôi phải cài đặt ra sao?

 17. What's Next là gì?

Feedback and Knowledge Base