Calendar (Vietnamese)

 1. Chu kỳ đồng bộ lịch Google không định kỳ là bao lâu?

 2. Ý nghĩa của con số hiển thị trong biểu tượng Lịch?

 3. Tại sao thông tin ngày nghỉ trong Lịch ASUS khác với những gì tôi nhìn thấy trong phiên bản web của Lịch Google?

 4. Thông tin ngày nghỉ sẽ được cung cấp trong bao lâu?

 5. Làm thế nào để báo cáo thông tin ngày nghỉ không chính xác?

 6. Nguồn gốc của tính năng Kỳ nghỉ?

 7. Tôi có thể đồng bộ bao nhiêu sự kiện không lặp lại cho lịch Google?

 8. Biểu tượng Lịch ASUS có thể thay đổi với ngày hiện hành?

 9. Cách thêm tài khoản vào Lịch ASUS?

 10. Cách tạo sự kiện?

 11. ASUS Calendar (Lịch ASUS) là gì?

 12. Tại sao ngày sinh của bạn tôi trên Facebook không còn được cập nhật hoặc không nhìn thấy sau khi đăng nhập lại?

 13. Làm thế nào tôi có thể hiển thị số tuần trong Lịch ASUS?

 14. Tôi phải liên hệ với ai để hỏi thông tin và gửi ý kiến phản hồi?

 15. Tôi cần cung cấp các mục cụ thể nào khi báo cáo sự cố?

 16. Tôi có thể tìm số phiên bản ứng dụng Lịch ở đâu?

 17. Ứng dụng Lịch không hoạt động đúng cách. Làm thế nào tôi có thể khắc phục sự cố?

 18. Làm thế nào tôi có thể hiển thị thông tin thời tiết trong Lịch ASUS?

Feedback and Knowledge Base